Statut

Na osnovu članova 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”,broj 32/01,42/03),Osnivačka skupština Udruženja Zajednička građansko-demokratska aktivnost i edukacija o ljudskim pravima kroz osnivanje i unapređenje građanskog i demokratskog društva u Bosni i Hercegovini “ZGRADE” (u daljem tekstu: Udruženje),na sjednici održanoj 23.02.2008.godine u Sarajevu,donosi:

STATUT

Udruženja Zajednička građansko-demokratska aktivnost i edukacija o ljudskim pravima kroz osnivanje i unapređenje građanskog i demokratskog društva u Bosni i Hercegovini “ZGRADE”

Član 1

Ovim statutom uređuje se:naziv,sjedište i područje na kojem Udruženje djeluje,djelatnost Udruženja,svrha i programski ciljevi Udruženja,uvjeti i način učlanjenja u Udruženje i prestanak članstva,kao i prava,dužnosti i odgovornosti članova Udruženja,upravni organi Udruženja,način njihovog izbora,uvjeti i način opoziva,trajanje mandata,način odlučivanja i odgovornosti,način sticanja,korištenja i raspolaganja sredstvima Udruženja,način donošenja odluke o prestanku rada Udruženja,javnost rada,način donošenja statuta,izmjene i dopune statuta,pečat i zastupanje i predstavljanje Udruženja.

Član 2

Udruženje je nezavisna,nevladina,nestranačka,nereligijska i neprofitna organizacija posvećena zajedničkoj građansko-demokratskoj aktivnosti i edukaciji o ljudskim pravima kroz unapređenje građanskog i demokratskog društva u Bosni i Hercegovini.

Član 3

Udruženje ima svojstvo pravnog lica koje stiče nakon upisa u registar kod nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom.

1.NAZIV,SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA UDRUŽENJA

Član 4

Naziv Udruženja je:

UdruženjeZajednička građansko-demokratska aktivnost i edukacija o ljudskim pravima kroz osnivanje i unapređenje građanskog i demokratskog društva u Bosni i Hercegovini “ZGRADE”

Skraćeni naziv Udruženja je:”ZGRADE”

Član 5

Sjedište Udruženja je u Sarajevu,ul.Zagrebačka br.57/B.

Član 6

Udruženje djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine.Udruženje može otvarati,na osnovu Odluke Upravnog odbora,svoje urede/kancelarije izvan svog sjedišta na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom.

2.CILJEVI,ODNOSNO DJELATNOSTI UDRUŽENJA

Član 7

Udruženje je postavilo sljedeće ciljeve u svom radu:

1. Edukacija i afirmacija ljudskih prava;građanskih,političkih,socijalnih,ekonomskih,kulturnih i prava iz solidarnosti,

2. Upoznavanje sa dokumentima o zaštiti ljudskih prava,

3. Upoznavanje sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima,

4. Podrška u informiranju članova o tome koje je dokumente o zaštiti ljudskih prava ratificirala BiH 2002.godine,

5. Izgradnja kapaciteta za prevenciju kršenja ljudskih prava,

6. Izgradnja mreže ljudskih prava u kojoj će svaki pojedinac biti stražar-alarm u čuvanju ljudskih prava,ali i u signaliziranju kršenja i pokušaja kršenja ljudskih prava,

7. Razvijanje volonterskog rada u oblasti ljudskih prava i volonterskog rada uopšte,

8. Informisanje o sudskim presudama iz oblasti ljudskih prava Suda za zaštitu ljudskih prava u Strazburu i o njihovom značenju,

9. Osnivanje biblioteka s naglaskom na ljudska prava uz pokretanje novih projekata iz oblasti ljudskih prava s naglaskom na kulturu uopšte,

10. Afirmacija građanskog društva,

11. Afirmacija demokratskog društva i vrijednosti demokratije,

12. Unapređenje prava nacionalnih manjina i prava manjina po bilo kom drugom osnovu,

13. Propagiranje kulturne dekontaminacije,

14. Afirmacija etike i ekologije,

15. Iniciranje u pogledu usklađivanja domaćih zakona sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima,

16. Borba za ukidanje siromaštva i kvalitetnija pomoć socijalno ugroženim,

17. Razmjena iskustava sa drugim udruženjima,institucijama,organizacijama,pravnim i fizičkim licima koja se bave ljudskim pravima ili se tim aktivnostima mogu unaprijediti,afirmisati,promovisati i zaštititi ljudska prava.

3.POSTUPAK ZA PRIMANJE I ISKLJUČENJE IZ UDRUŽENJA

Član 8

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Član Udruženja može biti svako fizičko lice,državljanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin koji ima boravište u Bosni i Hercegovini,a koji prihvata statut i ciljeve Udruženja.

Član 9

Članstvo u Udruženju stiče se učlanjenjem od dana upisa u registar članova Udruženja i davanja izjave pristupa.

Član 10

Prava i dužnosti članova Udruženja su:

– da biraju i budu birani u organe Udruženja,

– da učestvuju u radu Udruženja,

– da razmatraju i ocjenjuju rad organa Udruženja,

– da pokreću pitanje odgovornosti i opoziva članova Udruženja,

– da budu blagovremeno informisani o radu Udruženja,

– da prisustvuju svim skupovima,da daju prijedloge,postavljaju pitanja i traže odgovore,

– da ostvaruju određena prava i pogodnosti u skladu sa Odlukama i drugim aktima Udruženja,

– da se pridržavaju odredaba ovog Statuta,

– da aktivno učestvuju na ostvarivanju ciljeva i izvršavanja zadataka Udruženja i

– da čuvaju ugled Udruženja kroz pridržavanje i promovisanje pozitivnih iskustava i prakse.

Član 11

Članovi u Udruženju su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava.

Član 12

Članstvo u Udruženju prestaje:

– član Udruženja djeluje suprotno programskim ciljevima Udruženja,

– član Udruženja ekscesnim radnjama i svojim ukupnim ponašanjem ruši ugled Udruženja i

– član ne plati članarinu za jednu godinu.

Član 13

Odluku o isključenju člana Udruženja donosi u pismenoj formi Upravni odbor.Inicijativu za prestanak u članstvu organizacije podnosi Izvršni direktor.Isklučeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od prijema odluke o isključenju.

Odluka Skupštine nakon podnošenja žalbe je konačna.

4.ORGANI UDRUŽENJA

Član 14

Organi Udruženja su:

– Skupština,

– Upravni odbor i

– Izvršni direktor.

Najviši organ Udruženja je Skupština.

Član 15

Skupština se sastaje po potrebi,a najmanje jedanput godišnje.Saziva je Predsjednica Skupštine 15 dana prije njenog zasjedanja.

Predsjednica Skupštine je dužna sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtjeva najmanje 1/3 članova Skupštine ili kada to zatraži Izvršni direktor Udruženja.

Radom Skupštine rukovodi Predsjednica.Mandat Predsjednice traje četiri godine sa mogućnošću reizbora.

Skupština radi i odlučuje na osnovu Poslovnika o radu.Poslovnik o radu se usvaja na prvoj sjednici Skupštine.

Skupština punovažno odlučuje nadpolovičnom većinom svih članova,a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Izjašnjavanje na sjednici Skupštine je javno.

Član 16

Skupština Udruženja:

– donosi Statut,izmjene i dopune Statuta i druga akta Udruženja određena Statutom,

– odlučuje o pripajanju,razdvajanju,transformaciji,raspuštanju i prestanku rada,kao i o drugim statusnim promjenama u Udruženju,

– imenuje i razrješava Upravni odbor,

– imenuje i razrješava Izvršnog direktora Udruženja,kao i lice koje predstavlja i zastupa udruženje,

– usvaja izvještaje koje je pripremio Izvršni direktor Udruženja,

– usvaja godišnji program i plan rada Udruženja i strateški plan Udruženja,

– razmatra izvještaje koje je pripremio Upravni odbor,

– donosi finansijski plan Udruženja,

– usvaja završni račun Udruženja i

– obavlja druge poslove koji nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.

Član 17

Za vršenje određenih poslova Skupština može imenovati i druge radne grupe,odbore,sekcije i komisije u skladu sa odlukama Skupštine.

Član 18

Upravni odbor je upravno tijelo Udruženja.Upravni odbor ima 3 člana.Članove Upravnog odbora imenuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruženja.

Član 19

Dužina trajanja mandata Članova Upravnog odbora je 4 godine,sa mogućnošću reizbora.

Član 20

Predsjednik UO bit će izabran iz reda članova Upravnog odbora.Nakon imenovanja,Predsjednik (ili osoba koju Predsjednik ovlasti) predsjedavat će sastancima UO.Predsjednik/Predsjednica UO može u pisanoj formi ovlastiti bilo kojeg drugog člana UO da vodi i predsjedava sastancima.

Član 21

Predsjednik Upravnog odbora:

– obezbjeđuje da Upravni odbor ispunjava svoje odgovornosti za rukovođenje Udruženjem,

saziva sastanke  Odbora,

– predsjedava sjednicama UO,

– predlaže dnevni red sastanaka UO i

– potpisuje ugovore sa Izvršnim direktorom.

Član 22

Član UO Udruženja može istovremeno biti i Izvršni direktor Udruženja.

Član 23

Upravni odbor ima sljedeće ovlasti i obaveze:

– priprema sjednice Skupštine,

– priprema nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,

– provodi politiku,zaključke i druge odluke koje donosi  Skupština,

– raspolaže imovinom Udruženja,

– podnosi godišnje ili periodično izvješće o svom radu Skupštini na usvajanje i

– obavlja i druge poslove određene Statutom.

Član 24

Upravni odbor sastaje se najmanje 4 puta godišnje.Dodatno,Predsjednik UO dužan je sazvati sastanak UO ukoliko je on zatražen od minimum 2 člana UO.Predsjednik UO saziva sastanak i obavještava sve članove Upravnog odbora najmanje 30 dana unaprijed.

Član 25

Upravni odbor ima kvorum kada je prisutna nadpolovična većina članova UO.Odluke se donose kada za nju glasa nadpolovična većina članova UO.

Član 26

Prisutnost svih članova UO je obavezna za donošenje sljedećih odluka:

– izbor i opoziv Izvršnog direktora i Predsjednika UO i

– prijedlog Skupštini za izbor i opoziv Izvršnog direktora.

Član 27

Članstvo u UO završava:

– istekom mandata,

– ostavkom u pismenoj formi dostavljenoj Upravnom odboru,

– opozivom člana od strane Skupštine,

– nedolaskom na sastanke UO 3 puta u godini mandata,

– ukoliko član UO djeluje suprotno programskim ciljevima Udruženja i

– ukoliko član UO ekscesnim radnjama i svojim ukupnim ponašanjem ruši ugled Udruženja.

Član 28

Članovi UO nisu plačeni za svoj rad u Odboru.Članovi UO mogu primati naknadu za putne i slične troškove koje snose u vezi sa svojim radom i funkcijama u UO.

IZVRŠNI DIREKTOR UDRUŽENJA

Član 29

Izvršnog direktora bira Skupština,na mandatni period od 4 godine,sa mogućnošću reizbora.Izvršni direktor za svoj rad odgovara Skupštini.

Izvršni direktor je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Udruženja i odgovoran za zakonitost rada Udruženja.

Izvršnog direktora u odsutnosti mijenja lice imenovano posebnom odlukom Skupštine Udruženja,sa opsegom ovlaštenja koje mu dodijeli Skupština.

Član 30

Izvršni direktor je obavezan da poslovanje Udruženja vodi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima,odredbama Statuta i odlukama Skupštine.

Član 31

Izvršni direktor ima prava,dužnosti i odgovornosti:

– rukovodi radom Udruženja i organizira njegov rad,

– zastupa i predstavlja Udruženje,

– naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana,

– stara se o realizaciji programskih i planskih zadataka i realizira odluke i druga akta Udruženja,

– podnosi izvještaj o radu Skupštini i Upravnom odboru,

– stara se o pravilnom korištenju imovine Udruženja,o urednom obavljanju materijalno-finansijskog poslovanja,stručnom,zakonitom i blagovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova,

– priprema i predlaže donošenje svih akata iz nadležnosti UO,

– izvršava odluke UO i

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri UO Udruženja.

5.PRAVILA ZA OSTVARIVANJE,KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA UDRUŽENJA,TE NADZOR NAD KORIŠTENJEM SREDSTAVA

Član 32

Udruženje stiče sredstva od članarine,priloga,poklona,donacija,izdavanja brošura i publikacija u skladu sa zakonom,kao i prihode stečene kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja u skladu sa Statutom.

Udruženje posluje na principu neprofitne organizacije,a eventualnu dobit ostvarenu u vršenju svojih djelatnosti usmjerava isključivo za proširenje svoje djelatnosti,a radi ostvarivanja programskih ciljeva.

Član 33

Udruženje je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati finansijske izvještaje prema pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine.

Član 34

Za finansijsko-materijalno poslovanje Udruženja odgovorna je Skupština i Izvršni direktor.

Član 35

O raspolaganju osnovnim sredstvima,pokriću gubitaka i otpisu nenaplativih potraživanja odlučuje Skupština.Imovina ili sredstva ne mogu biti korištena kao garancija za bilo kakve obaveze Udruženja ili trećih lica.

Sva svoja finansijska sredstva Udruženje je obavezno čuvati u banci.Sva finansijska sredstva Udruženja moraju biti korištena u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima U BiH.

Član 36

Utrošak sredstava utvrđuje se periodičnim obračunom i završnim računom Udruženja.

Skupština vrši kontrolu i nadzor:

– sprovođenja Statuta i drugih akata Udruženja,

– sprovođenje odluka Skupštine i Upravnog odbora,

– sprovođenje programa i plana rada Udruženja,

– zakonitost u oblasti finansijskog poslovanja Udruženja i

– sprovođenje odluka,zaklučaka i drugih akata Udruženja.

6.JAVNOST RADA

Član 37

Rad Udruženja je javan.

Javnost rada ostvaruje se neposrednim informiranjem i putem sredstava javnog informisanja.

Član 38

Članovi Udruženja moraju biti redovno i istinito informirani o radu Udruženja.

Za javnost rada odgovoran je Izvršni direktor.

7.IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 39

Skupština Udruženja je isključivo nadležna za izmjene i dopune Statuta.Skupština Udruženja je autentični tumač odredbi Statuta.

Član 40

Pokretanje procedure za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti 1/3 članova Skupštine,Upravni odbor ili Izvršni direktor.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta se donosi kada za nju glasa 2/3 delegata Skupštine.

8.OPIS,OBLIK I SADRŽAJ PEČATA I ZNAKA

Član 41

Pečat Udruženja je pravougaonog oblika dimenzija 60 puta 30 mm na kojem piše puni registrovani naziv Udruženja sa oznakom sjedišta u sredini.

Udruženje koristi memorandum pisan latinicom na jednom službenom jeziku koji je u upotrebi u BiH.

Znak Udruženja:stilizovani znak sa velikim natpisom ZGRADE,a u pozadini iscrtan tehnički prikaz zgrada u naselju sa izlazećim suncem u sivoj boji.

Za čuvanje i upotrebu pečata odgovara Izvršni direktor.

9.ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Član 42

Izvršni direktor je ovlaštena osoba i zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu,a u skladu sa Statutom,odlukama Skupštine i sa pozitivnim zakonskim propisima.

10.STATUSNE PROMJENE UDRUŽENJA

Član 43

Udruženje se može spojiti,razdvojiti ili transformisati samo u drugo udruženje.

Član 44

Način spajanja ili razdvajanja,odnosno transformacije utvrđuje Skupština prema prijedlogu Upravnog odbora.

Član 45

Odluke u pogledu statusnih promjena Udruženja,njegovo spajanje ili razdvajanje može donijeti Skupština ukoliko za Odluku glasa 2/3 članova.

11.RASPOLAGANJE IMOVINOM I PREOSTALIM SREDSTVIMA UDRUŽENJA

Član 46

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno ili po sili Zakona.Udruženje prestaje sa radom dobrovoljno ako 2/3 članova Skupštine glasa za Odluku o raspuštanju Udruženja.

Pri donošenju Odluke o raspuštanju Skupština će posebnom odlukom imenovati likvidatora u procesu likvidacije Udruženja i regulisati način raspodjele preostale imovine,a na osnovu Odluke Skupštine s tim da se imovina može dodijeliti samo neprofitnim organizacijama.

12.POSEBNE ODREDBE

Član 47

Udruženje može obavljati srodne privredne djelatnosti samo ako je temeljna svrha takvih djelatnosti ostvarivanje ciljeva utvrđenih Statutom.

Udruženje može obavljati nesrodne privredne djelatnosti (privredne djelatnosti koje nisu neposredno povezane sa ostvarenjem osnovnih statutarnih ciljeva Udruženja) samo preko posebno osnovane pravne osobe.

Odluku iz prethodnog stava o obavljanju aktivnosti ili osnivanje pravne osobe donosi Skupština.

Član 48

Udruženje za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Član 49

Udruženje može razmjenjivati iskustva sa drugim udruženjima,asocijacijama kao i organima i organizacjama u zemlji i inozemstvu.

13.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja,a primjenjivat će se nakon upisa u registar kod nadležnog ministarstva.

Broj:01/08

Sarajevo,23.02.2008.godine

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

Arzija Jusić


Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s