Dokumenti

Potpišite peticiju o besplatnom osnovnom školovanju:

http://www.onlinepeticija.com/peticija_za_besplatno_osnovno_školovanje_na_podruju_bosne_i_hercegovine

Ovdje možete naći spisak ratificiranih i potpisanih međunarodnih ugovora za zaštitu ljudskih prava. Korišteni izvor je knjiga Ljudska prava u Bosni i Hercegovini i drugi izvori. Izdavač je Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.

 

MEĐUNARODNI DOKUMENTI I KONVENCIJE KOJE JE POTPISALA BOSNA I HERCEGOVINA

Potrebno je posebno istaći da ove konvencije, a posebno konvencije o socijalnim i ekonomskim pravima garantuju pristup resursima, uslugama i mogućnostima neophodnim za život sa dostojanstvom svakog ljudskog bića.

Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida.
Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije.
Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.
Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima.
Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima.
Konvencija o nezastarijevanju zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.
Međunarodna konvencija o suzbijanju i kažnjavanju zločina aparthejda.
Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena.
Fakultativni protokol uz Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena.
Konvencija protiv mučenja i drugog svirepog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.
Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i drugog svirepog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.
Međunarodna konvencija protiv aparthejda u sportu.
Konvencija o pravima djeteta.
Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o učešću djece u oružanim sukobima.
Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji.
Drugi fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima čiji je cilj ukidanje smrtne kazne.
Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica.
Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.
Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.
Međunarodna konvencija o zaštiti svih osoba od prisilnih nestanaka.

 

KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA

Konvencija o nezaposlenosti br. 2

Konvencija o zapošljavanju žena prije i poslije porođaja br. 3

Konvencija o naknadi za nezaposlenost br. 8

Konvencija o zapošljavanju mornara br. 9

Konvencija o pravu na udruživanje (poljoprivreda) br. 11

Konvencija o obeštećenju radnika (poljoprivreda) br. 12

Konvencija o upotrebi olovnog bjelila br.13

Konvencija o sedmičnom odmoru (u industriji) br. 14

Konvencija o obeštećenju nesrećnih slučajeva pri radu br. 17

Konvencija o jednakom postupanju prema stranim i domaćim

radnicima u pogledu obeštećenja kod nesrećnih slučajeva pri radubr. 19

Konvencija o ugovoru o zaposlenju mornara br. 22

Konvencija o obeštećenju usljed profesionalnih oboljenja br. 24

Konvencija o osiguranju u slučaju bolesti (poljoprivreda) br. 25

Konvencija o prinudnom ili obaveznom radu br. 29

Konvencija o zaštiti dokerskih radnika u slučaju nesreće (revidirana) br. 32

Konvencija o zaposlenju žena na podzemnim radovima u rudnicima svih kategorija br. 45

Konvencija koja se odnosi na ustanovljenje međunarodnog uređenja očuvanja prava u osiguranju za slučaj iznemoglosti, starosti i smrti br. 48

Konvencija o minimumu stručnih sposobnosti oficira trgovačke mornarice br. 53

Konvencija o osiguranju pomoraca u slučaju bolesti br. 56

Konvencija koja se odnosi na diplomu brodskog kuhara br. 69

Konvencija o inspekciji rada br. 81

Konvencija o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava br. 87

Konvencija o službama zapošljavanja br. 88

Konvencija o noćnom radu žena zaposlenih u industriji (revidirana) br. 89

Konvencija o noćnom radu djece u industriji (revidirana) br. 90

Konvencija o plaćenom dopustu pomoraca (revidirana) br. 91

Konvencija o migraciji u svrhu zapošljavanja (revidirana) br.97

Konvencija koja se odnosi na primjenu principa prava organizovanja i kolektivnih pregovora br. 98

Konvencija o nagrađivanju muške i ženske radne snage za rad jednake vrijednosti br. 100

Konvencija o minimalnoj normi socijalnog obezbjeđenja br. 102

Konvencija o zaštiti materinstva br. 103

Konvencija o ukidanju prinudnog ili obaveznog rada br. 105

Konvencija o sedmičnom odmoru u trgovini i biroima br. 106

Konvencija o platama, radnom vremenu na brodu i brojnom stanju posade (revidirana) br.109

Konvencija koja se odnosi na diskriminaciju u pogledu zapošljavanja i zanimanja br. 111

Konvencija koja se odnosi na ugovor o zaposlenju ribara br. 114

Konvencija o davanjima u slučaju nesreće na poslu i profesionalnih bolesti br. 121

Konvencija o politici zapošljavanja br. 122

Konvencija o smještaju posade na ribarskim brodovima br. 126

Konvencija o inspekciji rada u poljoprivredi br. 129

Konvencija o utvrđivanju minimalnih plata, s posebnim osvrtom na zemlje u razvoju br. 131

Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana 1970.) br. 132

Konvencija o zaštiti i olakšicama koje se pružaju predstavnicima radnika u preduzeću br. 135

Konvencija o zaštiti od trovanja benzolom br. 136

Konvencija o minimalnim godinama starosti za zasnivanje radnog odnosa br. 138

Konvencija o profesionalnim kancerogenim oboljenjima br. 139

Konvencija o plaćenom odsustvu za svrhe obrazovanja br. 140

Konvencija o profesionalnoj orijentaciji i stručnom osposobljavanju u razvoju ljudskih resursa br.142

Konvencija o radnicima migrantima (dopunske odredbe) br. 143

Konvencija o tripartitnim konsultacijama (međunarodnim radnim standardima) br. 144

Konvencija o radnoj okolini (zagađenje zraka, buka i vibracije) br.148

Konvencija o zaštiti na radu i zdravlju br. 155

Konvencija o jednakim mogućnostima i tretmanu za radnike i radnice (radnici s porodičnim obavezama) br. 156

Konvencija o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca br. 158

Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida br. 159

 

DOKUMENTI VIJEĆA EVROPE

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
Protokol uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
Protokol br. 2 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim se Evropskom sudu za ljudska prava daju ovlasti da može davati savjetodavna mišljenja
Protokol br. 3 uz Konvenciju zaštiti ljudskih prava i osnovnh sloboda o izmjenama i dopunama članova 29, 30 i 34 Konvencije
Protokol br.4 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim se osiguravaju određena prava i slobode koje nisu uključene u konvenciju i prvi protokol uz nju
Protokol br. 5 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda o izmjenama i dopunama članova 22 i 40 Konvencije
Protokol br. 6 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda koji se odnose na ukidanje smrtne kazne
Protokol br. 7 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
Protokol br. 8 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
Protokol br. 11 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim semijenja struktura kontrolnog mehanizma što je uspostavljen Konvencijom
Protokol br. 12 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
Protokol br. 13 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima
Protokol br. 14 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koji se odnosi na dopunu sistema za kontrolu Konvencije
Evropska konvencija o ekstradiciji
Dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o eksrtadiciji
Drugi dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji
Evropska konvencija za sprečavanje torture i neljudskih ili ponižavajućih postupanja ili kazni
Protokol br. 1 uz Evropsku konvenciju za sprečavanje torture i neljudskih ili ponižavajućih postupanja ili kazni
Protokol br. 2 uz Evropsku Konvenciju za sprečavanje torture i neljudskih ili ponižavajućih postupanja ili kazni
Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina
Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima
Konvencija za zaštitu lica s obzirom na automatsku obradu ličnih podataka
Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu lica s obzirom na automatsku o
bradu ličnih podataka, u vezi sa nadzornim organima i prekograničnim protokom podataka
Evropska socijalna povelja (revidirana)
Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića po pitanju primjene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini
Dodatni protokol uz Konvenciju o ljudskim pravima i biomedicini koji se odnosi na biomedicinska istraživanja
Konvencija Vijeća Evrope o borbi protiv trgovine ljudima
Dodatni protokol Konvencije o kibernetičkom kriminalu, a u vezi sa kažnjavanjem djela rasističke i ksenofobične prirode učinjenih putem kompjuterskih sistema

 

ŽENEVSKE KONVENCIJE

Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu
Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomnika oružanih snaga na moru
Ženevska konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima
Ženevska konvencija o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata
Dopunski protokol uz ženevske konvencije od 12. augusta 1949. o zažtiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba (Protokol 1)
Dopunski protokol uz ženevske konvencije od 12. augusta 1949. o zaštitin žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (Protokol 2)

 

DRUGI DOKUMENTI KOJE JE POTPISALA BOSNA I HERCEGOVINA

Univerzalna deklaracija o pravima čovjeka
Konvencija o ropstvu
Protokol o izmjenama i dopunama Konvencije o ropstvu
Dopunska konvencija o ukidanju ropstva, trgovine robljem i ustanova i praksi sličnih ropstvu
Konvencija za suzbijanje i ukudanje trgovine licima i eksploatacije prostituisanja drugih
Konvencija o političkim pravima žena
Konvencija o migraciji u cilju zapošljavanja (revidirana)
Konvencija o pravnom položaju lica bez državljanstva
Konvencija o državljanstvu udate žene
Konvencija o statusu izbjeglica
Konvencija o pristanku na brak, o minimalnoj starosti za sklapanje braka i o registrovanju brakova
Protokol o statusu izbjeglica

Univerzalna deklaracija o pravima covjeka

Drugi Pakt o gradjanskim i politickim pravima

Evropska konvenca za zastitu nacionalnih manjina

Evropska povelja o ucescu mladih u zivotu na opcinskom i regionalnom nivou

Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama

Fakultativni protokol o prodaji djece

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Konvencija o sprecavanju i kaznjavanju zlocina genocida

Konvencija – Diskriminacija zena

Konvencija o pravima djeteta

Konvencija o sprecavanju rasne diskriminacije

Konvencija protiv torture

Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Pakt o gradjanskim i politickim pravima

Povelja Ujedinjenih nacija

Protokol – Diskriminacija zena

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s